V katastru nemovitostí se evidují

• pozemky v podobě parcel
• budovy spojené se zemí pevným základem:
• budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo
• budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné
• stavby evidované na téže parcele
• byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona v budovách (dále jen “byty a nebytové prostory)
• rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen “vlastník”) nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru,(dále jen “jiný oprávněný”)
• rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim
• stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis